PINGO’s Forum

NGO Type NGOs
Session 54th Ordinary Session
Country Tanzania
Email info@pingosforum.or.tz
contact

P.O. Box 14437,
Arusha, Tanzania
Tel: +255-27-2508965; Fax: +255-27-2508965
Email: info@pingosforum.or.tz ; Website: www.pingosforum.or.tz

Mail Address P.O. Box 14437 Arusha, Tanzania
Phone +255-27-2508965
Fax +255-27-2508965